MULTIMAG i multioszczerstwa konkurenta z USA

Zatem stwierdzenie autora opinii, że opis wynalazku ujawnia sposób magnetycznej obróbki cieczy w ogólności zawiera sugestię, że w grę wchodzą również inne ciecze - nie nadające się do picia. Nie jest to zgodne z zakresem ochrony wynikającym z zastrzeżeń patentowych patentu Nr 4,605,498 zgodnie z obowiązującą wykładnią.

Patent USA RE 35,689

Jest to patent ponownie udzielony (reissued patent), który stanowi uściślenie wcześniejszego patentu USA No. 4,605,498 z dnia 12.08.1986 r. poprzez wskazanie nowych, szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych tego samego urządzenia. Poszerzenie to koncentruje się głównie na rozpatrywaniu konstrukcji przewodów transportujących ciecze przez wyodrębnienie przewodów zawierających, bądź nie zawierających osi centralnej. Jednocześnie należy podkreślić, że opis niniejszego wynalazku jest identyczny z opisem wynalazku 4,605,498 i dotyczy urządzeń do uzdatniania cieczy pitnych.

Wzory zdobnicze Des.289,674 i Des.299,266

 Autor opinii używa określenia „przedmiotem patentu jest wzór zdobniczy...” co może sugerować, że chodzi o wynalazek chroniony patentem. W rzeczywistości jest to odpowiednik polskiego wzoru zdobniczego, który dotyczy postaci wytworu przejawiającej się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub w ornamencie.

Według informacji Amerykańskiego Urzędu Patentowego USPTO, wzór zdobniczy może być udzielony każdemu, kto zgłosi nowy, ozdobny wzór dla produkowanych towarów (design patents may be granted to anyone who invents a new, original and ornamental design for an article in manufacture). Omawiane wzory zdobnicze dotyczą, zgodnie z zastrzeżeniami, właśnie ozdobnego wzoru magnesu do traktowania cieczy lub podobnych, zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Przykładem wzoru zdobniczego mogą być np. kolczyki do nosa.

Prawo wyłączne wynikające z tych wzorów obowiązuje jedynie na obszarze Stanów Zjednoczonych i nie dotyczy obszarów innych państw.
Przykładem manipulacji jest uporczywe twierdzenie, że magnetyzery firmy MGI MAGNETIZER USA, objęte są ochroną za pomocą czterech patentów.
W podsumowaniu pragniemy podkreślić, że każda ochrona na świecie ma charakter terytorialny i obowiązuje tylko w tych krajach, w których uzyskała ochronę patentową (Art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości - tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. nr 26, poz. 117).
         
Należy zaznaczyć, że autor opinii przemilczał niezwykle ważne fakty, iż wszystkie urządzenia opracowane przez p. Petera Kulisha były chronione tylko w USA, a nie w Polsce.

Dotyczy to zarówno jedynego wynalazku chronionego patentem Nr 4,605,498, jak i jej poszerzonej i wznowionej wersji o nr RE.35,689 oraz dwóch wzorów zdobniczych o nr. Des.299,266 oraz Des.289,674.

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. All rights reserved. magnetizer | fuel savings | water treatment Poznań | magnetizers