MULTIMAG i multioszczerstwa konkurenta z USA

Komitecie Organizacyjnym Światowej Wystawy Wynalazków i Innowacji „Brussels Eureka” w Brukseli – otrzymaliśmy Złoty Medal.

Znamienne jest uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 lipca 2003 r.

„Rszczenie MUNDIMEX-u od samego początku budziło wątpliwości co do jego legitymacji czynnej w niniejszym procesie. Niezależnie od powyższych wątpliwości,

Sąd nie poprzestał na przesłankach formalnych, ale dogłębnie przeprowadził merytoryczne rozpoznanie zgłoszonych roszczeń. (…) Sąd nie znalazł żadnych podstaw do uwzględnienia powództwa, nie stwierdził naruszenia przepisów ustawy o nieuczciwej konkurencji, a na marginesie tylko zauważa, że strona powodowa (MUNDIMEX) niniejszym procesem usiłowała zwalczać konkurencję...”

Zacietrzewiony pseudokonkurent z Mundimexu– okazał się mistrzem w pomawianiu ludzi, którym winien jest wdzięczność za edukację i pomoc związaną z wdrażaniem magnetyzerów. Uporczywie i BEZZASADNIE broni obsesyjnie magnetyzerów starej generacji, dyskryminując MULTIMAGI, których nie udało mu się przejąć do MUNDIMEX-u. mimo wielu zabiegów.

W celu uzyskania niezależnej opinii, zwróciliśmy się z prośbą do znanej w kraju i za granicą Kancelarii Prawno-Patentowej „Dr Andrzej Au i Sp-ka” o ocenę formalno-prawną i merytoryczną twierdzeń MUNDIMEX-u podawanych m.in. w internecie.

 „Dokonana przez nas analiza dokumentacji, zawierającej:  opis patentowy wynalazku 4 605 498 z 12.08.1986 r.  patent ponownie udzielony (reissued patent) Re.35.689 z 16.12.1997 r.  opis wzoru zdobniczego nr DES 299,266 z 03.01.1989 r.  opis wzoru zdobniczego nr DES 289,674 z 05.05.1987 r. upoważnia do stwierdzenia, że opinia autora zawiera istotne nadinterpretacje własne, które kolidują zarówno ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentów oraz są sprzeczne z polskimi i międzynarodowymi przepisami w zakresie ochrony patentowej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. z 2000 r. nr 108, poz. 945) zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym. W przypadku patentu amerykańskiego Nr 4,605,498 zastrzeżenia te wskazują jednoznacznie, iż przedmiotem wynalazk usą urządzenia do magnetycznej obróbki cieczy do picia.

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. All rights reserved. magnetizer | fuel savings | water treatment Poznań | magnetizers